Εκπαίδευση σε θέματα κυβερνοασφάλειας

Ένα σωστά δομημένο πρόγραμμα ευαισθητοποίησης σχετικά με την κυβερνοασφάλεια     θεωρείται ως ο θεμέλιος λίθος ενός ώριμου προγράμματος ασφαλείας. Οι πολιτικές και οι διαδικασίες αποτελούν τα πρώτα δομικά στοιχεία αυτού, ενώ το επόμενο στάδιο περιλαμβάνει ένα πρόγραμμα ευαισθητοποίησης για την ασφάλεια, που καλείται επίσης ‘εκπαίδευση ευαισθητοποίησης χρήστη’.

Μόνο όταν υπάρχουν αυτά τα δομικά στοιχεία είναι δυνατόν να περάσουμε στα επόμενα βήματα διαχείρισης των ενημερωμένων εκδόσεων (patch management), διαχείριση καταγραφών ασφαλείας (log management), αντιβιοτικό λογισμικό (antivirus)/ συστήματα ανίχνευσης εισβολών βασισμένα στον εξυπηρετητή (HIDS), συσκευές ασφαλειας και λοιπές μετρήσεις.

Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο όλοι μας πρέπει να είμαστε συνεπείς και επαρκώς εκπαιδευμένοι, ώστε να είμαστε σε θέση να εντοπίσουμε σωστά, να αποκρούσουμε και να αναφέρουμε ύποπτες επιθέσεις που συναντούμε στον κυβερνοχώρο.