Διαχείριση Περιστατικών

Η διαχείριση περιστατικών θεωρείται ως η πεμπτουσιακή υπηρεσία ενός CSIRT και αποτελείται από τέσσερα βασικά στοιχεία, σύμφωνα με τη σειρά με την οποία λαμβάνουν χώρα.

Πρώτον, ένα περιστατικό αναφέρεται ή ανιχνεύεται. Στη συνέχεια, το περιστατικό αξιολογείται, κατηγοριοποιείται, ιεραρχείται και λαμβάνει αριθμό προτεραιότητας. Έπειτα, έπεται η έρευνα για το περιστατικό, τι έχει συμβεί, ποιος έχει επηρεαστεί και ούτω καθεξής. Τέλος, λαμβάνονται όλα τα απαραίτητα βήματα μετριασμού ως προς την επίλυση του συμβάντος.